Oferta

aa

bb

cc

Fundacja

Celem Fundacji jest:

1. Działalność na rzecz szeroko rozumianej INFORMATYKI w celu realizacji zasady społeczeństwa
informacyjnego.
2. Popularyzowanie idei związanych z promocją NOWYCH TECHNOLOGII.
3. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o informatyce, nowych technologiach.
4. Upowszechnianie najnowszych metod marketingu internetowego.
5. Wszechstronna działalność na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów, uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
6. Wszechstronna działalność wspierająca rozwój i wspomagająca osoby oraz instytucje pracujące i działające na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, więźniów, uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych;
7. Wspieranie i promowanie wszelkiego typu działań ogólnopolskich NGO poprzez portal internetowy.
8. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji pro-zwierzęcej, pro-zwierzęcy lobbing, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.
9. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów).
10. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.

Realizacja celów Fundacji:

1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. Promowanie młodych twórców w kraju i za granicą,
b. Rozpowszechnianie broszur, książek, plakatów, ulotek, itp. promujących idee i cele statutowe Fundacji.
c. Organizowanie i finansowanie konferencji, forum, szkoleń, giełd tematycznych, sympozjów i seminariów, targów, imprez promocyjno-reklamowych, konkursów i spotkań środowiskowych, dyskusji, audycji, odczytów umożliwiających zapoznanie się uczestników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinach dotyczących celów Fundacji w kraju i za granicą.
d. Opracowanie, pilotowanie, wdrażanie, rozpowszechnianie, monitorowanie i ewaluowanie nowatorskich programów, badań, modelowych rozwiązań, materiałów edukacyjnych oraz nowoczesnych strategii w zakresie edukacji.
e. Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbliżonych lub tożsamych z celami Fundacji.
f. Współpraca z pokrewnymi organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą oraz podejmowanie wspólnych programów i projektów.
g. Współpraca z administracją publiczną i samorządem lokalnym, mediami oraz placówkami użyteczności publicznej.
h. Fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników, nadawanie znaku "Przyjaciela Fundacji" lub innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek najbardziej zasłużonych w wspieraniu działalność Fundacji.
i. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym, oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych Fundacji.
j. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt.
k. Podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia celów Fundacji.

Kontakt

 

Fundacja "getKRAK"

 

NIP: 6783174037 • REGON: 380029495 • KRS: 0000728824

tel. 793 10 19 64 • mail: office@getkrak.eu • www.getKRAK.pl

Newsletter - zapisz się

Zapis do Newslettera Fundacji